Zekerheden

Bij de projecten op FDC FUNDING wordt gesproken over diverse 'zekerheden'. Zekerheden bieden investeerders comfort; ze zeggen iets over het commitment van de aanvrager om aan de betaalverplichtingen te voldoen en ze geven voorrang op het moment dat een aanvrager in zwaar weer komt. Bij de projecten wordt ook op de startpagina een afkorting gebruikt om deze zekerheden aan te duiden. 

Geldnemer en medegeldnemer
De Geldnemer is de partij die de lening aanvraagt en aan wie de gelden worden overgemaakt. Medegeldnemers zijn overige betrokken partijen die ook tekenen voor de volledige schuld. Juridisch gezien zijn geldnemer en medegeldnemer gelijk en zijn ze ieder afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele schuld.

Het vestigen en uitwinnen van zekerheden verloopt via Stichting Crowdfunding Partnerprojecten. 

Hieronder worden de zekerheden uitgelegd.

HA | Hoofdelijke aansprakelijkheid in privé

Hoofdelijke aansprakelijkheid in privé betekent dat de natuurlijke persoon aansprakelijk is voor de gehele schuld. Zijn er bijvoorbeeld twee geldnemers hoofdelijk aansprakelijk in privé, dan zijn beiden voor de gehele schuld aansprakelijk. In het geval van het niet nakomen van de betaalverplichtingen van de lening, kan FDC FUNDING via de gerechtsdeurwaarder beslag leggen op hun privébezit. FDC FUNDING classificeert de hoofdelijke aansprakelijkheid in privé als moreel, materieel of deels materieel.

Materieel betekent dat de (mede)geldnemer of borgsteller meer bezit dan het leenbedrag of het borgbedrag waarvoor hij tekent. Deels materieel betekent dat de (mede)geldnemer of borgsteller 50% tot <100% bezit heeft ten opzichte van het leenbedrag of het borgbedrag waarvoor hij tekent. Is voorgaande niet het geval dan is het (mede)geldnemerschap of de borgstelling moreel. De (mede)geldnemer of borgsteller heeft in dat geval <50% bezit ten opzichte van het leenbedrag of het borgbedrag waarvoor hij tekent.

DR | Depotregeling

De depotregeling is bedoeld als tijdelijke buffer om een mislukte incasso van een maandtermijn op te vangen. Zo hoeven geplande uitbetalingen naar investeerders niet meteen vertraging op te lopen. Geldnemer is verplicht het depot zo snel mogelijk weer aan te vullen. Het depotbedrag beslaat 2 maandtermijnen en wordt ingehouden op de uit te keren hoofdsom. Wanneer aan alle betaalverplichtingen is voldaan, wordt het depot automatisch verwerkt op de laatste twee termijnen van de lening.

BS | Borgstelling

Een borgstelling geeft de garantie dat een persoon of een bedrijf bereid is (een deel van) de betaalverplichting op zich te nemen wanneer de geldnemer deze niet na kan komen. FDC FUNDING toetst de borg op materiële waarde, en beoordeelt de kredietwaardigheid op eenzelfde manier zoals een geldnemer beoordeeld wordt.

HY | Hypotheekrecht

De hypothecaire zekerheid wordt vastgelegd in een hypotheekakte met als hypotheekhouder namens de investeerders de Stichting Crowdfunding Partnerprojecten. Uitboeking van de lening gebeurt via de derdengeldenrekening van de notaris bij het passeren van de hypotheekakte. 

Het recht van hypotheek is een zekerheidsrecht op een registergoed, zoals een woning of een schip. Komt de geldnemer zijn betaalverplichtingen niet na, dan mag Stichting Crowdfunding Partnerprojecten als hypotheekhouder het pand gedwongen verkopen - een uitspraak van een rechter is hierbij niet nodig. Als het pand eenmaal is verkocht dan mogen wij onze vordering met voorrang op de opbrengst van het pand verhalen, nog vóór alle andere crediteuren. Van belang hierbij is de rang van het hypotheekrecht. Een eerste hypotheekhouder heeft voorrang op de tweede en derde hypotheekhouder.

De hoogte van de hypothecaire inschrijving wordt altijd genoemd in de pitch en wordt standaard met 40% verhoogd voor renten en kosten. Wanneer Stichting Crowdfunding Partnerprojecten namens FDC FUNDING investeerders hypotheekrecht vestigt, laten wij in de pitch altijd een Loan-to-Value ratio zien. Dit percentage wordt berekend door de waarde van de lening te delen door de (onbelaste) waarde van het onderpand. Hoe lager dit percentage is, hoe groter de kans is dat het volledige leenbedrag door executieverkoop terug te vorderen is.

Voorbeeld
Het onderpand dat de geldnemer wil inzetten als zekerheid heeft een taxatiewaarde van € 400.000,-. Hierop rust reeds een eerste hypothecaire inschrijving door de bank van € 200.000,- (+ 40% renten en kosten). Er blijft dus nog € 200.000,- (minus eventuele renten en kosten) onbelaste overwaarde over. De geldnemer leent via FDC FUNDING € 300.000,-. In dit geval kan Stichting Crowdfunding Partnerprojecten namens FDC FUNDING een tweede hypotheekrecht vestigen van bijvoorbeeld € 100.000,-, € 200.000,- of € 300.000,- . In al deze gevallen is de LTV 150% (€ 300.000,- gedeeld door € 200.000,-). In de praktijk zullen wij niet snel een hypotheekrecht vestigen dat veel hoger is dan de overwaarde, omdat de waarde van het onderpand tijdens de looptijd van de lening waarschijnlijk niet zo veel zal stijgen.

Wel of geen parate executie
Parate executie houdt in dat de hypotheekhouder zijn hypotheekrecht kan uitwinnen zonder dat hiervoor een executoriale titel van de rechter nodig is. Met andere woorden: de hypotheekhouder kan zonder tussenkomst van de rechter het registergoed waarop het hypotheekrecht rust openbaar verkopen. Niet-parate executie houdt in dat er wel tussenkomst van de rechter nodig is om het hypotheekrecht uit te kunnen oefenen. Het recht blijft dus wel in stand, alleen het traject duurt langer. In de praktijk zal in een dergelijke situatie de 2e hypotheekhouder in overleg treden met de 1e hypotheekhouder om tot een voor beide partijen bevredigende oplossing te komen. In het uiterste geval kan de 2e hypotheekhouder alsnog naar de rechter gaan om een vonnis te halen.

PH | Positieve hypotheekverklaring

Met een positieve hypotheekverklaring verbindt de geldnemer zich om op eerste verzoek van FDC FUNDING mee te werken aan het vestigen van een hypotheekrecht met als hypotheekhouder namens de FDC FUNDING investeerders de Stichting Crowdfunding Partnerprojecten.

NH | Negatieve hypotheekverklaring

In een negatieve hypotheekverklaring wordt vastgelegd dat er geen additioneel hypotheekrecht aan overige financiers verstrekt wordt naast de bestaande hypothecaire inschrijving(en), en dat binnen de huidige hypothecaire inschrijving(en) niet aanvullend geleend zal worden.

PN | Positieve/Negatieve hypotheekverklaring

Dit is een combinatie van een positieve en een negatieve hypotheekverklaring.

PR | Pandrecht

Het recht van pand is een zekerheidsrecht op alles wat geen registergoed is. Dit zijn roerende zaken (bijvoorbeeld bedrijfsinventaris of voorraden) en rechten (bijvoorbeeld vorderingen, banksaldi, intellectueel eigendom, verzekeringen, huurpenningen of aandelen). De waarde van het onderpand kan fluctueren. Wanneer de geldnemer niet aan de betaalverplichting voldoet, kan door executoriale verkoop het onderpand verkocht worden, zonder tussenkomst van een rechter. Het pandrecht wordt vastgelegd in een pandakte met als pandhouder namens de investeerders de Stichting Crowdfunding Partnerprojecten. De pandakte wordt  geregistreerd bij de Belastingdienst, evenals de periodieke updates van de (balans)waarde van de betreffende activa.

PR | Pandrecht op Overlijdensrisicoverzekering

Wanneer de overlijdensrisicoverzekering van een geldnemer verpand wordt, is de verzekeraar verplicht om bij overlijden de uitkering van de verzekering ter beschikking te stellen aan de pandhouder. De pandhouder heeft alleen recht op een bedrag ter hoogte van de nog openstaande vordering. Dit pandrecht wordt niet geregistreerd bij de Belastingdienst, maar is zichtbaar op de verzekeringspolis van de geldnemer.

BG | Bankgarantie

Een bankgarantie is een contract waarin een bank onvoorwaardelijk en onherroepelijk garandeert om een bedrag aan de begunstigde te betalen, indien daarop aanspraak wordt gemaakt. De bankgarantie kan niet eenzijdig worden ingetrokken zolang deze begunstigd is aan de investeerders van FDC FUNDING. De gelden die door de bank gegarandeerd worden, staan op een rekening geblokkeerd. De geldnemer kan deze gelden niet aanwenden voor andere doeleinden zolang de bankgarantie van kracht is.

NO | Non-onttrekkingsverklaring

Aandeelhouders (B.V.), vennoten (V.O.F.), bestuurders (Stichting) of ondernemers (Eenmanszaak) verklaren in deze overeenkomst dat zij bijvoorbeeld geen dividenden zullen uitkeren, geen/beperkte management fee zullen onttrekken, of geen kapitaal zullen terugstorten. Daarmee worden geldstromen beheersbaar en wordt het risico op een te krappe vrije cashflow verkleind.

AV | Achterstellingsverklaring

Een geldnemer kan andere lopende leningen achterstellen aan de lening van FDC FUNDING. De schuldeiser van die andere lening moet daar uiteraard ook mee akkoord gaan. De vordering van FDC FUNDING krijgt in dat geval voorrang op die van de andere schuldeiser. Er worden in een achterstellingsverklaring afspraken gemaakt over de voorwaarden waar de geldnemer aan moet voldoen om op de andere lening af te mogen lossen. Zo wordt voorkomen dat de betaalverplichting aan FDC FUNDING in het gedrang komt door andere betaalverplichtingen.

TK | Terugkoopverklaring

Een terugkoopverklaring wordt veelal afgegeven door een franchisegever. Hierin wordt vastgelegd dat deze partij een bedrijfsonderdeel (bijvoorbeeld apparatuur) of de exploitatie van een hele vestiging terug zal kopen wanneer de geldnemer niet aan zijn betaalverplichting jegens FDC FUNDING kan voldoen.