Privacyverklaring

Laatst gewijzigd op 25-10-2021

Investeerinhoreca.nl gebruikt persoonsgegevens om haar dienstverlening uit te voeren binnen de kaders die daar door de wetgever en toezichthouders aan worden gesteld. Daarbij gaan wij zorgvuldig om met persoonsgegevens en houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV). In deze privacy verklaring leest u meer over hoe wij dat doen.

Hoe verwerken wij persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om onze dienstverlening zo goed, betrouwbaar en efficiënt mogelijk te kunnen uitvoeren. Om dat mogelijk te maken, vragen en verwerken wij persoonsgegevens die wij alleen gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Wanneer u contact heeft met Investeerinhoreca.nl. Dit contact kan bijvoorbeeld telefonisch zijn, per e-mail, via social media of via de website.
 • Wanneer u gebruik maakt van het platform Investeerinhoreca.nl om te investeren of te lenen.
 • Voor het maken van overeenkomsten, het administreren van de relatie en de samenwerking met u en ten behoeve van het ontvangen en betalen van gelden.
 • Voor procesverbetering, de verbetering van onze diensten en voor marktonderzoek
 • Om u op de hoogte te houden en te informeren over onze producten, rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld via social media.
 • Voor het naleven van onze wettelijke verplichtingen.
 • Voor andere doelen, waarbij het nieuwe doel moet passen bij het doel waarvoor u uw persoonsgegevens in eerste instantie aan ons had gegeven.

Grondslagen van de verwerking

Op grond van de hieronder genoemde grondslagen verwerken wij uw persoonsgegevens:

 • De uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
 • Het nakomen van een wettelijke verplichting;
 • Gerechtvaardigd belang van Investeerinhoreca.nl;
 • U heeft expliciet toestemming gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens, nadat wij u om toestemming gevraagd hebben. Hebt u die toestemming gegeven, dan kunt u die toestemming altijd aanpassen of intrekken via [email protected] .

Beveiliging persoonsgegevens

Wij vragen geen persoonsgegevens die wij niet nodig hebben. Met de gegevens die wij verwerken gaan wij zeer zorgvuldig om door te investeren in systemen, procedures en onze medewerkers. Hebt u daar vragen over, of hebt u de indruk dat er sprake is van misbruik van uw gegevens, neemt u dan contact met ons op via [email protected]

Gebruik van persoonsgegevens door derden

Overheidsinstanties zoals toezichthouders, de belastingdienst en het openbaar ministerie mogen, voor zover dat bij wet is toegestaan, persoonsgegevens van u bij ons opvragen. Daarnaast wordt voor de goede uitvoering van onze dienstverlening samengewerkt met derden. Wij hebben met deze derden verwerkersovereenkomsten gesloten. De verwerkers zijn verplicht uw persoonsgegevens te beschermen en te beveiligen. Investeerinhoreca.nl deelt met deze verwerkers enkel persoonsgegevens die benodigd zijn. Investeerinhoreca.nl verstrekt uw persoonsgegevens nooit aan derden met het oog op hun commerciële of ideële doeleinden.

Social media

Investeerinhoreca.nl maakt gebruik van social media om contact te onderhouden met klanten en geïnteresseerden. Investeerinhoreca.nl is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan zijn social media kanalen.

Website en apps

Investeerinhoreca.nl biedt een belangrijk deel van haar dienstverlening aan door middel van haar website. Voor de goede werking daarvan wordt gebruik gemaakt van apps en cookies. Cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser, maar u kunt uw browser ook zo instellen dat hij geen cookies ontvangt. Persoonsgegevens die via de website of apps worden verzameld vallen ook onder dit privacy statement. Op de website van Investeerinhoreca.nl kunt u links aantreffen naar andere websites. Investeerinhoreca.nl is niet verantwoordelijk voor de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring van de website die u bezoekt.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor eigen gebruik en voor het voldoen aan onze wettelijke bewaarverplichtingen. Zo bewaart Geldvoorlkaar.nl persoonsgegevens conform de kaders voor bewaring en verantwoording die door wetgever en toezichthouders worden gesteld. Eén van de vereisten van de AFM is dat Investeerinhoreca.nl deze informatie minimaal vijf jaar bewaart.

Uw rechten als betrokkene

De AVG geeft u als betrokkene de volgende rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • recht op inzage
 • recht op rectificatie
 • recht op vergetelheid
 • recht op beperking van de verwerking
 • recht van bezwaar
 • recht op dataportabiliteit

U kunt via [email protected] laten weten of u gebruik wenst te maken van één van deze mogelijkheden. Wij zullen, waar mogelijk, aan uw verzoek voldoen. Wanneer wij niet aan uw verzoek tegemoet kunnen komen, zullen wij u daarover informeren. Als u een klacht heeft over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, stuurt u dan een bericht naar [email protected]. Ook staat het u vrij een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen.

Wijzigingen

Investeerinhoreca.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht.

Vragen

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan: [email protected]. Wij helpen u graag.